POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, co następuje:


Tożsamość administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Drukarnia Offsetowa WOWO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przędzalnianej 20, 90-034 Łódź.


Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail rodo@wowo.pl lub pisemnie pod adresem siedziby administratora.


Cel przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.


Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora, jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń w związku z jej wykonywaniem, ale co do zasady nie dłużej niż przez okres 10 lat od dnia jej zakończenia.


Prawa podmiotów danych

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.


Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.